UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
Główna Wyniki Plan zadań Regulamin Terminarz Nagrody Materiały Forum Patroni Kontakt
Regulamin konkursu "Aktywnie Po Zdrowie"
 1. Głównym Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
   
 2. Konkurs dla szkół jest częścią programu prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska "Aktywnie po Zdrowie".
   
 3. Opiekę nad ogólnopolskim internetowym Konkursem sprawuje Koordynator Programu Szkolnego Fundacji Banku Ochrony Środowiska.
   
 4. Patronat merytoryczny nad Konkursem objęli: Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu i Turystyki, IŻŻ, SGGW, oraz AWF.
   
 5. Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska, która odpowiada za stronę organizacyjną konkursu. Kontakt do biura: tel: 22 532 71 87 ,fax: 22 532 71 92 , mail: biuro@fundacjabos.pl, codziennie w godzinach: 10 -14.
   
 6. Celem Konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci z klas 1 - 3, oraz ich rodziców na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania, a stanem zdrowia.
   
 7. W Konkursie biorą udział nauczyciele nauczania początkowego oraz ich uczniowie.
   
 8. Zespół konkursowy składa się z nauczyciela i jego uczniów z jednej klasy danej szkoły.
   
 9. Szkołę może reprezentować dowolna liczba zespołów konkursowych.
   
 10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie szkoły na stronie internetowej Konkursu www.konkurs.aktywniepozdrowie.pl. Formularz konkursowy należy wypełnić na stronie. Wersja wydrukowana powinna zostać podpisana przez Dyrektora szkoły i wysłana na adres pocztowy :

  Fundacja Banku Ochrony Środowiska
  al. Solidarności 104
  00-016 Warszawa

  lub drogą elektroniczną (skan dokumentu) w terminie do 26 września 2011 roku. Szkoły, które będą chciały dołączyć do konkursu już po rozpoczęciu etapu I powinny przesłać zgłoszenia odpowiednio: dla etapu II do 6 stycznia 2012 roku i dla etapu III do 25 marca 2012 roku. Decyduje data stempla pocztowego na kopercie. Zespoły, które nie prześlą podpisanego formularza zgłoszeniowego nie będą klasyfikowane.
   
 11. Podpisany formularz zgłoszeniowy stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków regulaminu konkursowego.
   
 12. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
   
 13. Uczestnictwo w Konkursie polega na realizacji serii działań podzielonych na trzy etapy, odpowiadające porom roku:
  Etap I - jesienny, w terminie X - XII, 2011 roku,
  Etap II - zimowy, w terminie I - III, 2012 roku,
  Etap III - wiosenny, w terminie IV - VI 2012 roku
  Z realizacji każdego działania sporządzane są stosowne raporty.
   
 14. W ramach każdego z etapów realizowane są następujące działania:
  - lekcje tematyczne,
  - konkursy,
  - wywiadówki- szkoły zdrowia dla rodziców;
  Zagadnienia poruszane na lekcjach tematycznych danego etapu są kontynuowane w trakcie, konkursów i wywiadówek.
   
 15. Działania do realizacji w poszczególnych etapach przedstawione są w Materiałach Konkursowych. Realizacja każdego działania zakończona jest raportem opisującym pracę Zespołu Konkursowego. Sędziowie oceniać będą realizację poszczególnych zadań konkursu, a nie objętość przysłanego do oceny raportu. Za nieterminowe wykonanie raportu przyznawane są punkty karne - za każdy dzień opóźnienia 3pkt. Po upływie tygodnia od końcowego terminu dostarczenia, raporty nie będą przyjmowane do oceny.
   
 16. Materiały Konkursowe wskazują czynności do wykonania, informacje do zdobycia, oraz sposoby sporządzenia raportów ze zrealizowanych działań.
   
 17. Punktacja dla poszczególnych etapów konkursu podana jest w "Planach realizacji zadań konkursowych" i formularzach raportowania .
   
 18. Zespoły konkursowe mogą startować w wybranych etapach Konkursu i ubiegać się o nagrody przypisane do każdego z etapów.
   
 19. Nagrodę GrandPrix mogą zdobyć tylko te zespoły konkursowe, które wezmą udział we wszystkich etapach Konkursu.
   
 20. Lista nagród w poszczególnych etapach oraz nagrody GrandPrix - wymienione są w tabeli nagród.
   
 21. Ocenę konkursów prowadzi zespół sędziowski, który składa się z trzech sędziów działających niezależnie.
   
 22. Każdy Sędzia przyznaje punkty za raporty indywidualnie, w ramach ustalonej skali punktowej dla każdego działania. Ocena dokonywana jest wyłącznie na podstawie informacji podanych przez Zespoły Konkursowe w internetowych formularzach raportów (wraz z załącznikami).
   
 23. Ocena działań opisanych w raportach równa jest średniej arytmetycznej z liczby punktów przyznanych przez Sędziów za raporty.
   
 24. Punktacja za Etap równa się sumie ocen za wszystkie działania zrealizowane w Etapie.
   
 25. Zespół z najwyższą punktacją za Etap wygrywa ten Etap.
   
 26. Końcowa nota GrandPrix dla Zespołu Konkursowego obliczana jest wg skali:
  GrandPrix = 1,5 x Etap I + 1 x Etap II + 2 x Etap III
  Remisy rozstrzyga punktacja za Etap III.
   
 27. Wszyscy członkowie oraz opiekunowie nagrodzonych Zespołów konkursowych otrzymają imienne dyplomy za zajęte miejsca w konkursie ogólnopolskim.
   
 28. Sędziowie w toku konkursu, mogą zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród w specjalnych kategoriach, np. takich jak "Najlepszy raport", "Najciekawsza inicjatywa", itp. oraz wyróżnienia dla Opiekunów i Zespołów dotowane przez nowych sponsorów.
   
 29. Każdy Zespół sklasyfikowany w Konkursie otrzyma certyfikat udziału w Konkursie Ogólnopolskim
   
 30. Nadesłane raporty i zawarte w nich prace staną się własnością organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nie naruszający praw autorskich, wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach.
   
 31. Organizatorzy nie ponoszą kosztów związanych z uczestnictwem poszczególnych Zespołów w Konkursie.
   
 32. Konkurs zakończy się uroczystą konferencją podsumowującą połączoną z wręczeniem nagród.
   
 33. O terminie konferencji każdy z nagrodzonych Zespołów Konkursowych powiadomiony zostanie pisemnie bądź mailowo
   
 34. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
   
Do pobrania regulamin
| | Ministerstwo Zdrowia | | | | |